WOLONTARIAT

Od wielu lat współpracujemy z wolontariuszami, którzy są dla naszych podopiecznych nieocenionym skarbem. Spędzają z naszymi dziećmi wolny czas , pomagają rodzicom. Są wspamiali. Zrzeszamy wolontariuszy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, osoby pracyjące oraz uczniów z Gimnazjum im. Lotników Polskich. Każdy wolontariusz ma podpisane ze Stowarzyszeniem porozumienie wolontariackie. Jest ono dokumentem upoważniającym do ubezpieczenia oraz zaświadczeniem, które można wpisać do cv .

Chcesz do nas dołączyć? Serdecznie zapraszamy!!!

Koordynator Wolontariatu

Agnieszka Szwajkowska - Ludwig

tel. 724 - 670 - 300

 

 

Na czym polega wolontariat ...

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.